Projektowanie urządzeń i maszyn

Usługi z zakresu BHP

gallery/koła-z-tapety-na-laptopa_318-39520
gallery/drukarka-3d_318-127684
gallery/pisanie-na-papierze_318-85820
gallery/pracownik-sylwetka_318-78433

Usługi techniczne są świadczone przez interdyscyplinarny zespół doświadczonych inżynierów, naukowców oraz czołowych polskich ekspertów instytucjonalnych, pracujących w wiodących krajowych jednostkach naukowych oraz międzynarodowych przedsiębiorstwach zaawansowanych technologicznie. Nasi eksperci posiadają liczne publikacje, są autorami patentów i funkcjonujących rozwiązań technologicznych, które stały się stanem techniki.

 

 

 

 

 

gallery/obliczenia

Obliczenia konstrukcyjne

Zarządzanie

projektami

gallery/zarządzanie_318-128861

Jesteśmy organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Prowadzimy prace badawczo - rozwojowe mające na celu wytworzenie gotowych rozwiązań technicznych w postaci wdrożenia produktu, usługi lub technologii łącznie z zabezpieczeniem praw intelektualnych w formie patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy.

gallery/oblicz

Certyfikacja

CE

Szkolenia techniczne

gallery/30914

Doradztwo techniczne ∙ Projektowanie ∙ Prace B+R ∙ Wdrożenia ∙ Audyty

Prace

B+R

gallery/para-koł-zębatych_318-48024

Projektowanie maszyn i urządzeń wraz z zarządzaniem projektem

Doradztwo techniczne

       Oferujemy doradztwo techniczne obejmujące swym zakresem dziedziny takie jak:

- mechanika i budowa maszyn,

- automatyka i mechatronika,

- techniki wytwarzania i automatyzacji procesów produkcji,

- metariałoznawstwo, powłoki, kompozyty,

- technologia chemiczna,

- bezpieczeństwo i higiena pracy,

- lotnictwo, technika motoryzacyjna,

- oprogramowanie inżynierskie.

    Opinie i ekspertyzy sporządzane są dla przedsiębiorstw, instytucji publicznych, ubezpieczycieli oraz kancelarii prawnych.

Wykonujemy również poprawę i archiwizację istniejącej dokumentacji technicznej.

         Oferujemy projektowanie obejmujące modelowanie geometryczne oraz tworzenie dokumentacji rysunkowej:
• modelowanie bryłowe,

• modelowanie powierzchniowe,

• tworzenie rysunków wykonawczych i złożeniowych,

• tworzenie złożeń,

• symulacje: kinematyki, kolizji oraz montażu.

        Zakres prac konstrukcyjnych obejmuje wszystkie grupy elementów maszyn i urządzeń mechanicznych. Dotychczasowe doświadczenie obejmuje: komponenty lotnicze, elementy urządzeń dla przemysłu spożywczego, plastyczne elementy przestrzenne, wysokowydajne narzędzia obróbkowe, opakowania i obudowy, głośniki bezmembranowe. Projekty wykonywane są na licencjonowanym oprogramowaniu Autodesk Fusion 360.

        Oferujemy również kompleksowe zarządzanie projektem: budżetem, ryzykiem, zespołem projektowym.

 

Obliczenia konstrukcyjne

       Wykonujemy obliczenia konstrukcyjne obejmujące:

• elementy urządzeń i konstrukcji mechanicznych,

• komponenty silników lotniczych,

• napędy mechaniczne.

       Zakres dziedzinowy to: mechanika, wytrzymałość materiałów, drgania mechaniczne oraz wymiana ciepła.

       Dotychczasowe doświadczenie obejmuje komponenty: łopatki sprężarek i turbin silników lotniczych, korpusy

i obudowy, sondy, przekładnie zębate, osie i wały, sprzęgła, formy, rurociągi, zbiorniki, noże skrawające, mieszadła, lufy, dźwigary, kratownice, przenośniki taśmowe, wysięgniki, ramienia manipulatorów i robotów, elementy łączne, hamulce, zawory. Obliczenia konstrukcyjne prowadzone są z wykorzystaniem metody elementów skończonych i programu CalculiX.

Projektowanie nowych technologii i procesów

        Projektujemy nowe technologie przemysłowe obejmujące:

• programowania obróbek ubytkowych toczenia i frezowania dla obrabiarek trójosiowych sterowanych numerycznie CNC; dotychczasowe doświadczenie w programowaniu obróbek: wałów, osi, obudów sprzętu AGD, korpusów przekładni;

• projektowanie procesu odlewniczego odlewania: precyzyjnego, kokilowego, do form piaskowych, grawitacyjnego, obejmujące: odlewy nisko i wielogabarytowe ze stopów żeliwa, aluminium; dotychczas opracowana technologia odlewania: podstaw izolatorów, lotniczych odlewów precyzyjnych małogabarytowych oraz korpusów żeliwnych;

• projektowanie układów mechatronicznych, w tym układów automatyki i sterowania;

• obróbkę cieplną i nakładanie powłok metodami galwanotechnicznymi oraz natryskiwaniem plazmowym,

• metody wytwarzania przyrostowego oraz obróbki hybrydowe.

 

Wycena ruchomości technicznych

        Wycena dyplomowanego rzeczoznawcy maszyn i urządzeń technicznych obejmuje:

• wycenę narzędzi, przyrządów, oprzyrządowania, urządzeń, maszyn, linii technologicznych,

• wycenę surowców i półfabrykatów,

• wycenę części, elementów maszyn i urządzeń,

• wycenę wartości niematerialnych i prawnych,

• wycenę licencji, patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych.

 

Oprogramowanie inżynierskie

        Tworzymy programy inżynierskie oparte o język C/C++ do:

• harmonagramowania czasów i zadań,

• wyznaczania trwałości i niezawodności układów napędowych,

• wspomagania zarządzania projektami,

• sterowania na układach opartych na mikroprocesorach ATMEGA.

Badania i pomiary układów mechatronicznych

        Wykonujemy:

• pomiary długości, grubości, średnic, szczelin przy użyciu suwmiarek, średnicówek, liniałów optycznych, laserowych czujników odległości, szczelinomierzy, grubościomierza mikrometrycznego,

• pomiary wielkości elektrycznych przy użyciu mierników cyfrowych, analogowych, oscyloskopu analogowego, watomierza,

• pomiary składowych pola elektromagnetycznego elektrycznej i magnetycznej,

• pomiary temperatury przy wykorzystaniu pirometru i termopar typu K oraz J,

• pomiary grubości spoin spawanych przy wykorzystaniu spoinomierzy, kontrolę wizualną spoin spawanych,

• pomiary sił zrywających do 100 N (papier, tworzywa sztuczne) z wykorzystaniem siłomierza mechanicznego,

• pomiary twardości tworzyw sztucznych z wykorzystaniem mikrotwardościomierza typu D,

• dokumentowanie fotograficzne przy użyciu aparatów cyfowych wysokiej rozdzielczości, fiberoskopu optycznego.

 

       Pomoc przy: modernizacjach dźwigów, wymianie oświetlenia, doborze środków ochrony indywidualnej, doborze i montażu: obudów dźwiękoizolacyjnych, instalacji filtrowentylacyjnej, instalacji nawiewno-wywiewnej, ekranów spawalniczych, odkurzaczy przemysłowych, kabiny lakierniczej, systemu przenośników i dźwigników transportowych, systemu wychwytywania iskier, podestów, osłon do niebezpiecznych stref maszyn.

 

 

 

        Dostosowywanie maszyn do obowiązujących przepisów i zgodności z dyrektywami UE podczas ich modernizacji. Stworzenie dokumentacji niezbędnej do wydania Certyfikatu zgodności z dyrektywami UE oraz znaku CE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usługi z zakresu BHP

           Zakres usług BHP obejmuje:

• przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników oraz zarządzających pracownikami,

• prowadzenie pełnej dokumentacji BHP, w tym m.in.: kart ryzyka zawodowego, wypadków przy pracy, instrukcji stanowiskowowych, akt osobowych;

• audyty wewnętrzne oraz pomoc w uzyskaniu certyfikacji dla zintegrowanych systemów zapewnienia jakości, BHP i środowiska,

• wsparcie decyzji zarządczych z zakresu BHP,

• sporządzanie wniosków o dotacje z ZUS na poprawę BHP,

• wykonywanie ekspertyz urządzeń do modernizacji/dostosowania do obowiązujących przepisów i norm,

• ocenę poziomu bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych,

• plan działań inwestycyjnych i organizacyjnych poprawiających warunki pracy na konkretnych stanowiskach pracy,

• ocenę ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami w miejscu pracy.

 

 

          Oferujemy realizację usług w zakresie przygotowania polityk oceny zgodności z rozporządzeniem nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady dnia 18 grudnia 2006 – REACH obejmujących doradztwo techniczne oraz wykonanie prac, które mogą dotyczyć:

- sporządzenia audytu weryfikacyjnego obowiązki REACH,

- przeprowadzanie przewidzianych w rozporządzeniu REACH procedur rejestracyjnych,

- doradztwa w interpretacji przepisów dotyczących wprowadzania postanowień rozporządzenia REACH,

- monitorowania i interpretacja zmian w przepisach,

- doradztwa i przygotowania wszelkich dokumentów w komunikacji z dostawcami, odbiorcami,

- opracowania procedury oceny zgodności z rozporządzeniem REACH,

- przygotowania kart charakterystyki i/lub odpowiednich scenariuszy narażenia,

- przygotowanie informacji o zagrożeniach dla substancji lub mieszanin niepodlegających obowiązkowi posiadania karty charakterystyki,

- przeprowadzenia szkolenia dotyczącego istotnych zagadnień rozporządzenia REACH dla pracowników firmy.

 

         Oferujemy opracowanie procedur:

- przekazywania informacji w łańcuchu dostaw;

- kontroli substancji chemicznych w wyrobach;

- kontroli producentów/ importerów pod względem spełniania przepisów rozporządzenia REACH;

- monitorowania zmian w przepisach  rozporządzenia REACH;

- powiadamiania ECHA o substancjach z listy kandydackiej w wyrobach;

- Polityki REACH;

- listy kontrolnej do klasyfikacji dostawców pod kątem ryzyka REACH.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REACH i CLP

 

Specjalizujemy się w szkoleniach technicznych dedykowanym dla pracowników przemysłu, absolwentów, wynalazców, start-upów, prawników. Z naszych szkoleń korzystają pracownicy różnych branż.

 

Przykładowe tematy realizowanych szkoleń:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowo prowadzimy szkolenia z zakresu BHP, chemii przemysłowej, wymagań REACH i CLP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posiadamy dla swoich klientów dwie zamknięte platformy szkoleniowe: szybkieszkolenia.pl oraz szkoleniatanio.pl.

Jesteśmy w stanie przeprowadzić dla Państwa dedykowane szkolenie techniczne zakończone egzaminem i wydanym certyfikatem. Posiadamy uprawnienia wydawania świadectw ukończenia kursów na drukach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenia techniczne, BHP, REACH

Zachowanie poufności danych jest dla naszej firmy ważne, aby każdy Klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności przetwarzania danych osobowych, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

 

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Nowych Technologii Dominik Kozik z siedzibą w Rzeszowie.

2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania czynności przed zawarciem umowy lub zlecenia, w celu zawarcia, a następnie realizacji umowy/ zlecenia, a także w celu realizacji wszelkich obowiązków wynikających ze współpracy stron, także w procesie ofertowania, realizacji umowy/zlecenia oraz fakturowania.

3. Podanie przez Osobę fizyczną/Podmiot gospodarczy/Instytucję publiczną danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy/ zlecenia. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji zlecenia/ umowy przez Centrum Nowych Technologii Dominik Kozik.

4. Osoby fizycznej/Podmiotu gospodarczego/Instytucji publicznej dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, zlecenia w zakresie usług objętych przedmiotem działalności Centrum Nowych Technologii Dominik Kozik.

5. Osoby fizycznej/Podmiotu gospodarczego/Instytucji publicznej dane będą przechowywane i przetwarzane w zakresie danych zwykłych, w szczególności w zakresie: imienia i nazwiska, adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.

6. Osoby fizycznej/Podmiotu gospodarczego/Instytucji publicznej dane przechowywane są na nośniku  elektronicznym - komputerze zabezpieczone hasłem dostępu oraz/lub telefonie komórkowym zabezpieczonym hasłem oraz dostępem biometrycznym oraz/lub dokumentacji papierowej zabezpieczone dostępem zamkiem klasy B.

7. Wdrożyliśmy: szyfrowanie danych 2048 bitowym kluczem RSA, niszczenie danych za pomocą niszczarki zgodnie z normą DIN66399, niszczenie plików zgodnie z metodą Gutmanna oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu, co zabezpiecza przed skutkami ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

8. Dane osobowe Osoby fizycznej/Podmiotu gospodarczego/Instytucji publicznej będą przechowywane przez okres trwania umowy/zlecenia oraz po realizacji umowy/ zlecenia zgodnie z wymogami przepisów prawa.

9. Osoba fizyczna/Podmiot gospodarczy/Instytucja publiczna posiada prawo do:
- dostępu do treści swoich danych,
- ich sprostowania,
- ich usunięcia,
- ograniczenia przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia sprzeciwu,
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Usunięcie danych przetwarzanych przez Centrum Nowych Technologii Dominik Kozik na wniosek osoby fizycznej/Podmiotu gospodarczego/Instytucji publicznej następuje niezwłocznie, z wyjątkiem następujących sytuacji:
- zlecenia/ umowy w trakcie realizacji,
- nieuregulowanego długu wobec Centrum Nowych Technologii Dominik Kozik, niezależnie od metody płatności,
- zachowanie danych osobowych dotyczących realizacji usługi niezbędne jest dla celów księgowych lub innych przepisów prawa.

11. Osoba fizyczna/Podmiot gospodarczy/Instytucja publiczna ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan/Podmiot gospodarczy/Instytucja publiczna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

12. Dane osobowe osoby fizycznej/Podmiotu gospodarczego/Instytucji publicznej nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym nie podlegają profilowaniu.

13. Centrum Nowych Technologii Dominik Kozik nie udostępnia danych osobowych innym podmiotom z wyłączeniem upoważnionych na podstawie właściwych przepisów prawa.

Polityka prywatności

 

Zostaliśmy powołani przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

do Komitetu Technicznego Nr 9 ds. Niezawodności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KT realizują cele wymienione w art. 3 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z późn. zm.) poprzez opracowywanie norm i innych dokumentów normalizacyjnych w przyporządkowanych im zakresach tematycznych, między innymi poprzez udział ich przedstawicieli w pracach międzynarodowych i europejskich organizacji normalizacyjnych. KT opracowują Polskie Normy i inne dokumenty normalizacyjne oraz uczestniczą w pracach zgodnie z przepisami wewnętrznymi PKN, realizując następujące zadania:

 • przygotowywanie Planu działania KT i programu prac KT oraz zmian PD KT, w tym także planu dotyczącego PK,
 • ustalenie zakresu działania KT i podział  na PK, w tym zmian zakresu tematycznego,
 • podejmowanie decyzji w sprawach propozycji nowych tematów normalizacyjnych (KNT/KPT), w tym KNT/KPT dotyczących zakresu tematycznego PK,
 • rozstrzyganie spraw spornych w PK,
 • ustalanie źródeł finansowania i planowanie kosztów prac KT,
 • uczestniczenie w europejskiej i międzynarodowej współpracy normalizacyjnej, a w szczególności:
 • opiniowanie projektów EN oraz uzgadnianie stanowiska krajowego do projektów EN w ramach ankiety i formalnego głosowania,
 • opracowywanie odchyleń krajowych do projektów EN,
 • opiniowanie dokumentów ISO/IEC oraz uzgadnianie stanowiska krajowego do projektów ISO/IEC w przypadku czynnego uczestnictwa w komitetach technicznych ISO/IEC,
 • uzgadnianie projektów PN i innych dokumentów normalizacyjnych,
 • zgłaszanie potrzeby dotyczącej zatwierdzenia i wycofania PN oraz innych dokumentów normalizacyjnych lub zaniechania prac nad projektem PN/PDN,
 • interpretacja postanowień PN i innych dokumentów normalizacyjnych,
 • opiniowanie projektów PN oraz innych dokumentów normalizacyjnych na wniosek innych OT,
 • współpraca z innymi OT w zakresie opiniowania i uzgadniania projektów PN oraz innych dokumentów normalizacyjnych o tematyce dotyczącej kilku KT i/lub innych OT,
 • nadzór nad aktualnością zbioru PN przypisanego do KT.

 

Polski Komitet Normalizacyjny - udział w pracach Komitetu Technicznego

gallery/pkn_cnt
Imię i Nazwisko, Firma  
E-mail  
Wiadomość  

Kontakt

gallery/2
www.000webhost.com